Pages

THE HIDDEN POWER OF THE JEWISH HOME - אשה יפה

אישה שהולכת בחוסר צניעות, היא גם מצד עצמה המפסידה הגדולה, כי היא מאבדת את השפע הגדול, שראויה היתה ל

אישה שהולכת בחוסר צניעות, היא גם מצד עצמה המפסידה הגדולה, כי היא מאבדת את השפע הגדול, שראויה היתה לקבל, ו והיא מחזקת את הכוחות השליליים , של הגברים בכך שמהרהרים בה , או חושקים בה, וכחות אלה יונקים את השפע שלה הפנימי, והשפע של חייה., קרי מאבדת את חיותה, באמצעות , לא עלינו הפסד פרנסה, בעיות בריאות, בעיות עם ילדים, עם הבעל שלום בית וכו. וכמובן שמעבר לפסד הפרטי שלה, גם הגבר רחמנא לצלן, גם מפסיד , כי הוא מאושם בסיבתה, דבר שיכול לגרום לו לירידה גדולה בקדושתו ופגם שמירת הברית.
http://www.ha-zohar.info/?p=8894

Search This Blog

Languages:

English, Русский, עברית

Sunday, October 18, 2015

כיצד את מבטיחה לעצמך מקום בעולם הבא


כיצד את מבטיחה לעצמך מקום בעולם הבא???
כיצד את מבטיחה לעצמך מקום בעולם הבא? כיצד את זוכה לקבל פני משיח?מוקדש לבנות ישראל הקדושות!!! (כן את שצופה בזה עכשיו!)אל תתביישו תתייגו את כל החברות שלכן לפה!!!תשתפו זאת מצווה גדולה.
Posted by ‎אור התורה‎ on Sunday, October 11, 2015

Wednesday, July 29, 2015

формула чуда - כחה של מצוה, סרט מיוחד-Miracles

English:

עברית:


Russian:

Hair - Got that covered?

Дискуссия двух раввинов - 9 отдельных вопросов и ответов.


Дискуссия двух раввинов - 9 отдельных вопросов и ответов.

1.) Вопрос: почему твоя жена носит только косынку, а не парик?

2.) Известно, что уже в Талмуде написано, что женщины носили парики и на этом основано разрешающее мнение законоучителей прошлых поколений (Шилтей Гиборим, Рама и других). - Разве это так-?-!

3.) Но ведь наши прабабушки в России и в Европе носили парики. У нас есть традиция, на которую мы полагаемся.

4.) Парик запрещен из-за "мар'ит аин" как, например, запрещена кровь рыб (если могут подумать, что это кровь животных, которая запрещена). То есть весь смысл запрета на парики в том, что подумают, что это свои волосы, но сегодня нет этой проблемы, потому что все знают, что это парик.

5.) Смысл требования покрывать голову в том, чтобы не подумали про замужнюю женщину, что она не замужем, но сегодня знают, что она замужем.

6.) Есть в этом законе разные мнения, разрешающие и запрещающие, и те, кто носит парик, полагаются на разрешающие (а это главные законоучители своего поколения - Шилтей Гиборим, Рама и другие).

7.) А что с "эмунат хахамим" - мы должны делать то, что говорят раввины, а все говорят: "мой раввин разрешил".

8.) Что ты скажешь про скромный парик?

9.) А что со "шлом-байт" - миром в семье -  если муж хочет, чтобы жена носила парик?

1.) Вопрос: Почему твоя жена носит только косынку, а не парик?
    Ответ: прежде всего: почему замужней женщине запрещено ходить с непокрытой головой?
    Есть два разных запрета:
    А.) "Прицут дегаврей" - запрет Торы - запрещено открывать волосы, если есть посторонний мужчина (Шулхан Арух Орах Хаим 75, Мишна Брура 10, Гедер Олам предисловие и первая глава) (Гедер Олам - книга Хофец Хаима про запрет ходить с непокрытой головой).
    Б.) "Сеар баиша эрва" - запрет мудрецов - запрещено мужчине произносить "давар шебакдуша", например, Имя Б-га или молитву, если перед ним волосы замужней женщины, даже если это его жена. В такой ситуации он должен повернуться в другую сторону, недостаточно просто закрыть глаза (Шулхан Арух Орах Хаим 75:2 и Мишна Брура там 5).
    “Эрва” (см. Талмуд трактат Брахот) - это часть тела, которая на улице должна быть закрыта. Поэтому парик - это не “эрва”, так как он не часть тела. Это запрет мудрецов.
    Но первый запрет - "Прицут дегаврей" - запрет Торы - относится к красоте и привлекательности волос - поэтому мужу можно смотреть на волосы жены, а постороннему мужчине нельзя. Поэтому, если в парике есть такая же сила привлекательности, как и в волосах, он запрещен так же, как и волосы. Вот что пишет Хесед Леавраам (Рав Авраам Азулай (1570-1643 годы), дедушка или прадедушка известного рава Хида): "поскольку вся суть запрета из-за "прицут дегаврей" - она привлекает внимание мужчин, нет никакой разницы между своими волосами и париком - это один и тот же запрет Торы, поскольку именно внешнюю привлекательность запретила Тора" и еще много законоучителей пишут то же самое.
    То есть: дома, если нет посторонних мужчин, женщина может носить парик и ее муж может произносить "давар шебакдуша", например, Имя Б-га или молитву. Но нельзя в парике выходить на улицу.
    Пример для сравнения: женщине запрещено носить одежду красного цвета - это нескромно (смотрите комментарии на Шулхан Арух Йоре Деа 178:1). Но ее муж может произносить "давар шебакдуша", если она в такой одежде, потому что одежда это не часть тела - не "эрва".
    Для тех, кто знает иврит и хочет разобрать эти законы со всеми первоисточниками - телефон в Израиле (+972 25825891) - можно оставить сообщение.

2.) Вопрос: известно, что уже в Талмуде написано, что женщины носили парики и на этом основано разрешающее мнение законоучителей прошлых поколений (Шилтей Гиборим, Рама и других). - Разве это так-?-!
    Ответ: вот что пишут все Ришоним (первые и главные комментаторы Талмуда).
    Женщины, у которых были свои хорошие, красивые, полноценные волосы, не носили парики вообще. В доме и во дворе они ходили с непокрытой головой (Ктубот 72:2 и в комментариях там, Маген Авраам 75:4), а на улице надевали косынку. В тех поколениях еще не была открыта книга Зоар, которая требует закрывать волосы также в доме и во дворе и еще не стало широко известно, что праведница Кимхит удостоилась семи сыновей первосвященников, потому что даже стены ее дома не видели ее волос (история Кимхит приводится в Талмуде в трактате Йома 47:1), поэтому у себя в доме и во дворе можно было не закрывать волосы.
    Важное замечание: вокруг двора во времена Талмуда был забор, потому что во дворе, а не в доме, варили и стирали и посторонних мужчин обычно там не было (см. Раши в начале трактата Бава Батра).
    Женщины, у которых не было хороших, полноценных волос (т. е. лысые, седые и т. д.) носили парики в доме и во дворе, чтобы нравиться мужу. На улице они закрывали весь парик косынкой, чтобы выглядеть как все женщины - а все замужние ходили на улице с косынкой на голове. Именно в этом был весь смысл парика - "выглядеть как все" - и во дворе и на улице. Парик создавал эффект, что под косынкой есть хорошие, полноценные волосы, кроме того, в случае, если косынка случайно сдвинется, не увидят, что в волосах есть проблема. Вот что пишут многие комментаторы Талмуда - процитирую двух из них:
    Ритва (трактат Шабат 65:1): "женщина подкладывает что-то ПОД косынку из-за недостатка в волосах". И это мнение всех Ришоним (первых и главных комментаторов Талмуда).
    Виленский Гаон (Шнот Элияу трактат Шабат глава 6 мишна 5): "выходит женщина в парике - это значит НЕТ у нее своих волос, берет состриженные волосы и кладет их ПОД косынку, чтобы выглядеть как та, у которой свои хорошие волосы".
    То есть: парик заменял не косынку, как сегодня, а свои волосы.

3.) Вопрос: но ведь наши прабабушки в России и в Европе носили парики. У нас есть традиция, на которую мы полагаемся.
    Ответ: обычай носить парики в "ришут арабим" (т. е. на улице) появился в последних поколениях примерно 150 лет назад по вине русского царя:
    Арух Ашулхан Ор Ахаим 551:11: "в наше время из-за приказа властей мы поменяли форму одежды" - и еврейки вынуждены были ходить с непокрытой головой - это придумали и подсказали царю евреи-вероотступники (маскилим).
    Рав Шломо Клюгер в книге Шнот Хаим 316: "В России была "гзера" (приказ властей), чтобы ходили с непокрытой головой - а в наше время многие злонамеренно так ходят". То есть: сначала была “гзера”, потом эта "традиция" распространялась из города в город и из страны в страну, из России в Европу. К сожалению, так же, с непокрытой головой, ходили даже жены раввинов.
    Попытки объяснить (уже после того, как гзера была отменена), что эта "традиция" противоречит Торе, не дали результата - см. Арух Ашулхан 75:7, Каф Ахаим 75.
    Еврейки-праведницы во время гзеры не могли ходить в косынке, как положено и не хотели ходить с непокрытой головой - выбрали меньшее из двух зол - носили парик и для царских жандармов они выглядели как женщины с непокрытой головой. Но специально делали парики такими, чтобы они не привлекали внимание, не как сегодняшние парики, которые красивее, чем свои волосы.
    Теперь скажите: это традиция, на которую мы полагаемся? Это традиция, которую мы должны продолжать?

4.) Вопрос: парик запрещен из-за "мар'ит аин" как, например, запрещена кровь рыб (если могут подумать, что это кровь животных, которая запрещена). То есть весь смысл запрета на парики в том, что подумают, что это свои волосы, но сегодня нет этой проблемы, потому что все знают, что это парик.
    Ответ: те, кто пишет, что причина запрета на парики - "мар'ит аин", опираются на слова автора книги Беэр Шева (он первый, кто написал, что парик запрещен из-за "мар'ит аин").
    Он пишет, что парик запрещен, и продолжает: "... потому что много вещей запретили мудрецы для женщин из-за "мар'ит аин"...". То есть: именно для женщин есть много запретов из-за "мар'ит аин".
    Можно сделать вывод, что Беэр Шева имеет в виду запрет "мар'ит аин" аналогичный запрету на кровь рыб (она разрешена, но могут подумать, что это кровь животных, которая запрещена). Если это так, почему написано “для женщин”?. Нет нигде в законах не только “много”, но даже одного запрета "мар'ит аин" для женщин. Нужно было написать просто "... много вещей запретили мудрецы из-за "мар'ит аин"...".
    Есть другие значения слов "мар'ит аин":
    А.) Талмуд трактат Шабат 64:2
    "... почему евреям в том поколении требовалось искупление - потому что "зану" (насыщали) свои глаза тем, на что запрещено смотреть..." - объясняет Раши: у евреев был "мар'ит аин" - здесь "мар'ит аин" - смотреть на то, на что смотреть запрещено.
    Б.) Мишна трактат Бхорот глава 7 мишнайот 3 и 5: перечисляются физические дефекты тела коэнов, из-за которых они не могут работать в Храме. Причина запрета - "мар'ит аин" - пишет Тиферет Исраэль: "мар'ит аин", о котором говорит Мишна, это не то, что выглядит, как травма, а то, что имеет необычный внешний вид.
    То есть: кроме привычного для нас понимания слов "мар'ит аин" - вызывать подозрение - есть как минимум еще два. Общее в них: "мар'ит аин" - смотреть на то, что привлекает внимание. Также и в нашем случае - Беэр Шева пишет: парик это "мар'ит аин" - привлекает внимание, это нескромно. Проблема в том, что парик это нескромно, а не в том, что его примут за свои волосы.
    Иначе невозможно объяснить, почему он пишет "... много вещей запретили мудрецы для женщин из-за "мар'ит аин"...".

5.) Вопрос: смысл требования покрывать голову, чтобы не подумали про замужнюю женщину, что она не замужем, но сегодня знают, что она замужем.
    Ответ:
    А.) Это неверно. Не в этом смысл закона "кисуй рош" (требование покрывать голову).
    Представим себе школу для девочек, в которой учительницы носят парики. Если такие же парики наденут ученицы и тогда они будут выглядеть как замужние - кто нибудь скажет, что это противоречит закону из-за того, что теперь не увидят,  кто замужем, а кто нет?
    Если в школе, в которой учительницы носят косынки, такие же косынки наденут ученицы, очевидно, никто из раввинов не скажет: "Нельзя! Как теперь мы узнаем, кто замужем, кто нет?" Наоборот, скажут: "Очень хорошо. Так скромнее".
    Кроме того, во многих восточных общинах и девушки и замужние ходили с косынками - по-твоему, это должно быть запрещено.
    Б.) Если в этом смысл, Тора могла потребовать, чтобы замужние женщины делали специальный знак на одежде, как это делают полицейские, офицеры, как это делали кнаанейские рабы (см. Талмуд трактат Шабат 57:2).  Зачем нужно отбирать у женщины всю ее красоту? И даже если Тора хочет, чтобы этот специальный знак был хорошо виден - чтобы он был именно на голове - достаточно надеть небольшую шляпу или косынку в середине головы - и уже будет хорошо видно, что она замужем. Зачем полностью закрывать волосы?
    Вся суть запрета именно для замужних в том, что:
    - наказание за нарушение запрета чужой жены значительно строже, чем за запрет незамужней;
    - стремление к запрещенному - йецер-ара на чужую жену сильнее (потому что “запрещенная вода вкуснее” - см. Талмуд трактат Санедрин 75:1 и трактат Авода Зара 20:1);
    - у нее нет никаких причин нравиться посторонним, а незамужняя может украшать себя, чтобы найти жениха (см. Талмуд трактат Таанит 13:2 - девушки украшаются даже в дни траура по отцу - чтобы понравиться потенциальному жениху). То, что девушки некоторых восточных общин носят косынки - это устрожение закона, для большей скромности.
    Смотрите: Хофец Хаим в предисловии и в четвертой главе книги Гедер Олам пишет: “очевидно и понятно каждому, что смысл закона  “кисуй рош” - "цниут" - скромность … одна из причин того, что ходят с непокрытой головой - "йецер-ара" подталкивает женщину украшать себя и привлекать внимание своими волосами и за это она в будущем даст ответ".
    Из слов Хофец Хаима видим, что (1) смысл заповеди закрывать волосы - скромность и (2) что это очевидно и (3) что волосы замужней делают ее привлекательной и именно поэтому их надо закрыть. Парики сегодня красивее своих волос и то, что люди "знают", что это парик, никак не убивает "йецер-ара" на чужую жену, человек остается человеком.
    Талмуд трактат Ктубот 72:2 и все комментаторы там, Трумат Адешен 10, Лвуш Эвен Аэзер 21:2: не должны еврейки ходить с непокрытой головой по улице - потому что это "прицут" (нескромно) для них и есть также в этом запрете кабалистический смысл. И (это уже написано в первой главе), как пишет Хесед Леавраам: "поскольку вся суть запрета из-за "Прицут дегаврей" - она привлекает внимание мужчин, нет никакой разницы между своими волосами и париком - это один и тот же запрет Торы, поскольку именно внешнюю привлекательность запретила Тора" и еще много авторов пишут тоже самое.
    Вывод: женщина не обязана выглядеть замужней, но обязана выглядеть скромной.

6.) Вопрос: есть в этом законе разные мнения, разрешающие и запрещающие, и те, кто носит парик, полагаются на разрешающие (а это главные законоучители своего поколения - Шилтей Гиборим, Рама и другие).
    Ответ: вот основа всех разрешающих мнений:
    - все, кто разрешает - и Рама и другие - опираются на книгу Шилтей Гиборим (автор рав Йеошуа Боаз, один из главных законоучителей Торы в своем поколении, жил примерно 450 лет назад);
    - Шилтей Гиборим выводит свое разрешение из того, что в Талмуде три раза (в трактатах Шабат 64:2, Арахин 7:2, Назир 28:2) упоминается "пеа нахрит" - парик;
    - принято считать, что он разрешает парик в "ришут арабим", т.е. на улице, хотя в самом первоисточнике - в тексте его книги нет слов "ришут арабим".
    После появления его книги около ста законоучителей написали, что у них есть очень сильные возражения против этого - и так появились "разные  мнения" - можно или нельзя носить парик.
    Примерно 35 лет назад (точнее: с 1975 года) группа законоучителей стала разбирать подробно все законы,связанные с париками, и нашли сначала в книге Макор Хаим (автор известен как "Хавот Яир", жил примерно 300 лет назад), а потом и в других книгах, что нет никакого спора и что Шилтей Гиборим запрещает парик в ришут-арабим и разрешает его только во дворе. 
    Мы уже писали (подробнее - вторая глава книги): (1) двор во времена Талмуда был обнесен забором и посторонних мужчин обычно там не было, (2) только во дворе женщины ходили в парике без косынки на нем, (3) в ришут-арабим - на улице сверху на парик надевали косынку, которая закрывала его полностью.
    Почему принято считать, что Шилтей Гиборим пишет про “ришут арабим”? Комментаторы Талмула пытались понять, что именно разрешает Шилтей Гиборим:
    - если он разрешает парик с косынкой на нем сверху - понятно,что это разрешено - об этом не нужно писать;
    - если он разрешает открытый парик во дворе - так же очевидно, что можно [они считали, что во дворе можно ходить и с непокрытой головой - зачем писать про парик].
    Получается: Шилтей Гиборим разрешает открытый парик на улице (других вариантов не остается), хотя он сам ни разу не пишет в своей книге, что разрешает это. И с этим разрешением стали спорить десятки законоучителей последующих поколений: Талмуде нет никаких доказательств, что можно носить парик в "ришут арабим". Где три(!)  доказательства, что можно, если нет даже одного? Более того, если и есть доказательство, то что парик в "ришут арабим" запрещен. И как может Шилтей Гиборим противоречить всем комментаторам, которые были до него?
    Хавот Яир обращает внимание: Шилтей Гиборим считает, как и часть комментаторов до него, что уже во времена Талмуда женщины сами на себя приняли на себя дополнительное требование: покрывать голову не только на улице, но и во дворе (см. Шилтей Гиборим масехет Ктубот, Риф, лист 32 алаха 2). Это значит, что ответ на вопрос "можно ли носить парик во дворе" не является самоочевидным. Значит, надо понять, разрешен или запрещен парик во дворе. В своей книге Шилтей Гиборим доказывает, что тогда, когда они взяли на себя дополнительное ограничение - не ходить во дворе с непокрытой головой, они не распространили этот запрет на парики. То есть: если женщина до того ходила во дворе в парике, продолжала так ходить и после появления этого запрета.
    В самом тексте Шилтей Гиборим есть много неясностей и непонятных мест, если считать, что он пишет про “ришут-арабим”, но если сказать, что он пишет про двор, все станет понятно. Вот один пример: Шилтей Гиборим строит все свое доказательство на Мишне из трактата Шабат 64:2, в которой написано: "... выходит женщина ... в парике во двор ...". Талмуд разрешает выходить в парике только во двор, но не на улицу. Мудрецы опасались, что женщина в шабат будет нести свой парик в руке на улице в таком месте, где нельзя носить вещи. Как это может быть - какой нормальный человек будет нести парик в руке, вместо того чтобы надеть его на голову?! Комментаторы Талмуда дают два ответа на этот вопрос:
    - она захочет показать свой красивый парик подруге и для этого вытащит его из под косынки;
    - косынка и парик вместе могут упасть с головы и тогда она сразу наденет косынку на голову, а парик понесет в руке, чтобы привести его в порядок и надеть в другой раз. В любом случае - если на голове был парик, то на нем была косынка.
    Именно это пишет Хавот Яир: вывод, что Шилтей Гиборим пишет про двор - очевиден. То есть и он, и те кто с ним “спорит”, считают, что в ришут-арабим - на улице сверху на парик надевали косынку, которая закрывала его полностью.
[И также поняли его разрешение Рама и еще несколько авторов - они тоже разрешают парик только в доме и во дворе].
Для тех, кто знает иврит и хочет разобрать эти законы со всеми первоисточниками - телефон в Израиле (+972 25825891) - можно оставить сообщение.

7.) Вопрос: а что с "эмунат хахамим" - мы должны делать то, что говорят раввины, а все говорят: мой раввин разрешил.
    Ответ: конечно. И я всю жизнь действовал в соответствии с этим правилом. Делай то, что скажут мудрецы Торы, даже если тебе скажут на правое, что это левое и на левое,что это правое. Но в Талмуде прямо открытым текстом написано, что из этого правила есть исключение. Трактат Орайот в начале разбирает такую ситуацию: Санедрин - главный еврейский орган власти - постановил, что определенная вещь разрешена. Но один из мудрецов Торы знает, что Санедрин ошибся. Этот человек не может разрешить себе и другим то, что разрешил Санедрин.: А если он разрешил, хоть и знал, что нельзя, что Санедрин ошибся, то неправильно понял заповедь "эмунат хахамим" - делать то, что говорят раввины.
    Вот что пишет Рамбам (законы Шгагот глава 13 закон 5): ... например, Санедрин разрешил есть жир, который на желудке коровы и один из мудрецов Торы знал, что это ошибка, что этот жир есть нельзя, но он считал, что и в этом случае можно делать то, что разрешают мудрецы и ел запрещенный жир - он нарушил закон. Две важные детали:
    - знал, что нельзя это есть;
    - не знал, что в такой ситуации он не может полагаться даже на разрешение Санедрина.
    Получается противоречие: с одной стороны мы обязаны делать то, что говорят мудрецы, с другой стороны мы не принимаем их разрешение. Пишет Рамбан (см. в начале Сефер Амицвот и в книге Сефер Ахинух мицва 496): только после того, как Санедрин рассмотрел все аргументы этого мудреца и показал их несостоятельность, для нас становится обязательным решение Санедрина. Смотрите также комментарий Хазон Иша на начало гемары Орайот - этот закон действует и в наших поколениях.
    Если мы знаем, что нельзя, запрещено слушать не только нашего раввина, но даже Санедрин.
    Есть раввины, которые разрешают носить парик. Все они - все без исключения - опираются в своем разрешении на книгу Шилтей Гиборим (или на Рама, который приводит в своей книге мнение Шилтей Гиборим). Но в их понимании этой книги есть ошибка - Шилтей Гиборим разрешает носить парик в доме и во дворе, но никак не на улице. Поэтому - в полном соответствии с законом Торы - запрещено полагаться на это разрешение.

8.) Вопрос: что ты скажешь про скромный парик?
    Ответ: все согласны, что нескромные, красивые парики запрещены, но, говорят, мой парик скромный.
    Спросим себя: можно ли выйти на улицу с непокрытой головой, если свои волосы скромные?
    И есть ли в наше время "скромный" парик?
    В запрете "прицут дегаврей" - запрет замужней женщине привлекать внимание посторонних мужчин - нет разницы между своими волосами и париком и даже самые скромные, непривлекательные волосы запрещены. У кого свои волосы длинные и у кого свои волосы короткие, старые и молодые - все должны надевать косынку или шляпу. Тем более сегодняшний скромный парик - он значительно красивее, чем свои волосы многих женщин, у которых свои волосы не очень красивые. И только потому, что технологии производства париков постоянно совершенствуются, думают,что парик, который не из самых новых - скромный. То есть: парик, который 30 лет назад считался самым красивым и привлекательным, сегодня называется "скромный".
    Сегодняшний скромный парик (короткий, аккуратный и пусть даже синтетический) безусловно привлекает внимание. Тем более он более красивый, чем свои волосы многих женщин (всех, у кого неудачные свои волосы, всех пожилых, старых, седых).
    Одно из доказательств, что синтетические парики в этом законе как свои волосы: если женщина надела парик, в котором есть и настоящие и синтетические волосы, кто нибудь отличит, где настоящие, где синтетические? И даже если "специалисты" могут отличить, разве это что-то меняет для большей части людей (тем более, что мужчина  не может “внимательно посмотреть" на женщину, это запрещено - Рамбам Алахот Исурей Бия 21:2 - Эвен Аэзер 21:1 - как он определит, что у нее на голове)?
    Смотрите, что говорили законоучители  литовского направления:
    Рав Гедалия Надель:: "по моему, даже если бы в прошлом все законоучители разрешали носить парик, сегодня все бы запретили". Это написано примерно 40 лет назад, когда парики были гораздо проще, чем сегодняшние "скромные".
    Рав Дон Сегал: "...Ко мне приходят люди и говорят, что для них харедимные женщины гораздо привлекательнее, чем нерелигиозные ... сегодняшние парики создают больше проблем, чем свои волосы...”
 
    Часто говорят: но ведь мужчины уже привыкли, много женщин носят парики, а человек не обращает внимания на вещь, которую он видит часто и поэтому привык.
    Если это так, пусть Тора вообще не запрещает ходить с непокрытой головой. Ведь женщины до свадьбы ходят с непокрытой головой - пусть продолжают так ходить до конца жизни, ведь все "привыкли" к их волосам - значит и нет проблемы. Почему именно после свадьбы Тора требует покрывать голову, несмотря на то, что все привыкли?
    Если это так, почему, когда в России и в Европе 100 - 150 лет назад женщины ходили с непокрытой головой (подробнее - третья глава книги) и дети и взрослые постоянно видели волосы замужних женщин все законоучители говорили: нельзя. Запрет Торы. Смотрите, например, что пишет Хофец Хаим в Мишне Бруре 75:10 и в его книге Гедер Олам. Почему? Скажем: все привыкли к волосам замужних женщин - и нет проблемы.
    Поэтому ровно ничего не меняет тот факт, что привыкли к парикам. Тора запрещает замужней женщине открывать волосы, чтобы не привлекать внимание посторонних мужчин, даже если они "привыкли" видеть волосы женщин. Чтобы женщина чувствовала, что она замужем (обратите внимание на точное русское слово: замужем = за-Мужем), что она должна нравиться мужу, а не посторонним мужчинам. Поэтому парик в наше время запрещен так же, как и свои волосы и даже больше.
 
    Есть, кто возражает: из под косынки иногда вылезают края волос, а парик закрывает все полностью. Простой ответ на это - парики запрещены так же, как полностью открытые свои волосы. Кроме того, каждый может сам посмотреть Бейт Йосеф законы Крият Шма глава 75 и Шулхан Арух там пункт 2 и увидит, что это возражение неправильно.

9.) А что со "шлом-байт" - миром в семье -  если муж хочет, чтобы жена носила парик?
    Ответ: разве должна женщина на улице носить парик - чтобы нравиться мужу и чтобы он не смотрел на других женщин - когда на нее смотрят другие мужчины? Получается: она "спасает" свою семью, но в то же время разрушает другие - это допустимо?
    Рабейну Йона в Игерет Тшува пишет: "обязана женщина быть скромной и осторожной, чтобы не смотрели на нее мужчины, кроме мужа. Потому что те, кто смотрит, спускаются в геином (ад), а она получает наказание всех их вместе, так как не вела себя скромно и из-за нее это происходит".
    Орхот Цадиким: "женщина, украшающая себя перед мужчинами, зажигает огонь в их сердцах и вводит запрещенные мысли в сердце и поэтому наказание ее очень велико". Разве для этого она вышла замуж?
    В Талмуде приводятся истории о том, как женщина украшалась дома - для мужа, но выходя на улицу одевалась скромно (жена Аба Хилкии и другие). Подробно об этом пишет Рав Хаим Каневский в книге "Орхот Йошер" стр.77.
    Иногда женщины говорят: "Мои намерения чистые, я хочу быть красивой для мужа и на улице, а то, что смотрят на меня другие мужчины - это их проблема. Пусть не смотрят." По сути своей этот аргумент - полное непонимание закона. Ведь она может ходить с непокрытой головой и также говорить: "то, что смотрят на меня другие - это их проблема. Пусть не смотрят. " Но Тора не принимает это. В законах скромности (подробнее - первая глава книги) парик запрещен так же, как и свои волосы. Смотрите, что пишет Хафец Хаим в четвертой главе книги "Гедер Олам" (когда в России и в Европе ходили с непокрытой головой): "Пусть не обманывает себя, что спасется от наказания, потому что должна была украшать себя в глазах мужа, это ошибка, потому что это нужно делать дома, но не на улице".

    [Интересно было бы проверить, действительно ли те женщины, которые носят парик, потому что так хочет муж, удостоились мира и любви?].

    Для тех, кто знает иврит и хочет разобрать эти законы со всеми первоисточниками - телефон в Израиле (+972 25825891) - можно оставить сообщение.

    Перевод на русский язык (с сокращениями и небольшими изменениями - согласовано с автором):
    Keter Kodesh   keter.kodesh@gmail.com

    оригинал на иврите: http://charedish.net/?p=241


Wednesday, July 30, 2014

נעל עקב

שאלה - 117905 
לכבוד הרב
האם לאישה מותר להשים נעל עקב( עם גובה)לא מוגזם ?
 
תשובה 
אם אינו מרעיש ואם הלבוש צנוע.
http://www.doresh-tzion.co.il/QAShowAnswer.aspx?qaid=117905

שאלה - 38208 
האם לא צנוע לאישה ללכת עם מגפיים קצת לפניי הברך (עקב לא גבוה)?איך אפשר לדעת אם נעל עומדת בגדרי הצניעות? 
תשובה 
מותר לה ללכת בזה.

http://www.doresh-tzion.co.il/QAShowAnswer.aspx?qaid=38208

Tuesday, May 27, 2014

Dressed to Thrill Why do we let them dress like that? How to give our daughters genuine power.


THE WALL STREET JOURNAL (MARCH 19, 2011): "it's easy for parents to slip into denial. We wouldn't dream of dropping our daughters off at college and saying: "Study hard and floss every night, honey—and for heaven's sake, get laid!" But that's essentially what we're saying by allowing them to dress the way they do while they're still living under our own roofs."By JENNIFER MOSES

Dressed to Thrill
Why do we let them dress like that? How to give our daughters genuine power. 

An article that recently appeared in The Wall Street Journal (Why Do We Let Them Dress Like That?) made me sprain my neck from all the vigorous nodding I was doing in agreement. In the piece, author Jennifer Moses lamented that so many of her generation permit their teenage and pre-teen daughters to dress – to use her words – “like prostitutes.” It’s a familiar enough theme, as every few months there’s an uproar about this provocative billboard or that age-inappropriate clothing line, but the tempest usually dies down within minutes and it’s back to business as usual. And business as usual is a huge disservice to our daughters.
Certainly, it feels empowering to a young girl to dress like a mature woman. Sex is power, ergo “sexy” must equal “powerful.” It’s certainly fun to watch the boys lose their heads at the sight of their scantily-clad female peers though, in all honesty, it doesn’t take much power for a girl to accomplish that particular feat. Through and through, this “power” is an illusion.
In visualizing women they respect, one thing becomes apparent: They have class. They have dignity. They command respect.
In addressing this topic with teenage girls, I always discuss truly powerful women. When I ask for examples, what names come up? Eleanor Roosevelt. Hillary Clinton. Margaret Thatcher. Indira Gandhi. Michelle Obama. Names of that caliber. And, in visualizing women they respect, one thing becomes apparent: They have class. They have dignity. They command respect.
Such celebrities as Lady Gaga and Paris Hilton may be rich and popular. They may be fun to watch. It may be fun to act like them or even to act out like them but they don’t command respect. They have talent, they have money and they can get pretty much whatever they want, but in their eyes is not where the boys are looking. (In a similar vein, one can’t help but wonder if Lindsay Lohan’s legal problems might not be ironed out more smoothly if she was dressing for court more than for the paparazzi.)
There’s nothing wrong with looking attractive. No one ever accused Jackie Kennedy or Michelle Obama of being frumpy. But there’s a world of difference between looking appropriately well-dressed and looking ready to dance onstage in a seedy bar.
In the book of Psalms (45:14), King David tells us that the honor of a princess is internal. The princess doesn’t have to put it all out there for the world to gawk at. She commands our attention because of what’s on the inside. She has something worthwhile to say and we want to hear it. In short, when we talk to her, we look her in the eye. In Judaism, we believe that all Jewish girls are princesses. This is the basis of modesty, the Jewish ideal in comportment and dress. Shouldn’t every girl be a princess in her parents’ eyes?
So, if dressing provocatively and giving boys virtual fits of apoplexy is not power, what is?
Saying no. Refusing to bow to trends just because they happen to be trends. Peer pressure is the single most compelling force in the world of a teen, and the ability to say no to it is the most courageous, most powerful thing a girl can do. It behooves every parent to facilitate his or her daughters’ ability to stand by higher convictions even at a time when all their peers may be descending into the muck.
The ability to say no to peer pressure is the most courageous, most powerful thing a girl can do.
Ms. Moses attributes a number of factors to the reluctance of mothers to deny their daughters access to provocative outfits – even to pay for them, which goes far beyond the appearance of tacit approval! The foremost factor appears to be that the mothers are of the first “liberated” generation. As part of the sexual revolution, with access to birth control in handy pill form, they were as a whole freer than previous generations in their own sexual experimentation. To deny their daughters this “opportunity” might make them that worst of all things – a hypocrite.
Actually, there are worse things a parent can be than a hypocrite. An enabler is one of them.
The author shares her own anecdotal experience that “not one woman (she’s) ever asked about the subject has said that she wishes she'd experimented more.” After decades of working with teens – who generally tend to grow into adults and parents themselves – such is likewise my experience. Rather than resigning ourselves to an “inevitable” conclusion, don’t we owe it to our daughters to share the benefits of our experience? Yes, our children will always make their own mistakes on the road to adulthood; it’s part of growing up. But while we know they may stumble into the occasional hole, we shouldn’t blindfold them, spin them around and give them a shove. We should yell, “Hey, look out! There’s a hole in the ground!” If they don’t listen, at least we tried.
And our kids might actually listen. They may roll their eyes, they may yell, they may slam their doors, but never deceive yourself: deep down inside, our kids are listening. They may never admit it because, hey, we’re uncool, but what parents say makes an impact.
What we neglect to say makes an even louder impact.

Thursday, May 8, 2014

Rivka Malka How to tie a tichel - Jesse speaks! rivkamalka.com

Некрасивых людей не бывает!

via 
Ruth Khaim
Некрасивых людей не бывает!Некрасивой бывает душа…Чья-то – тело собой украшает,Чья-то – злобой убьёт без ножа…Красота – как обёртка конфеты…
И возможно, под нею обман…
Развернёшь, а съедобного нету…
Или будешь от сладости пьян…
А души красота не увянет
И потом, по прошествии лет,
Расцветёт, заискрится, воспрянет…
Это будет достойный ответ
Для обложек гламурных журналов,
Что учили красивыми быть…
Хоть картинок красивых немало,
Только стоит ли фантик любить?
А вокруг столько добрых созданий,
Что в душе – неземной красоты…
Вдалеке от крикливых компаний,
А в сердечке о счастье мечты…
Без души мир себя потеряет
За изменчивой модой спеша…
Некрасивых людей не бывает…
Некрасивой бывает душа…

Sunday, March 30, 2014

Rav Mutzafi on the Supposed Ben Ish Hai Heter(permission) for Uncovered Hair


http://yeranenyaakov.blogspot.co.il/2011/05/rav-mutzafi-on-supposed-ben-ish-hai.html

FRIDAY, MAY 27, 2011


Rav Mutzafi on the Supposed Ben Ish Hai Heter for Uncovered Hair

Jacob Sasson has an article where he quotes a book in Judeo-Arabic written by the Ben Ish Hai called Qanun-al-Nissa.  This book was translated into Hebrew by Rav Ben Tzion Mutzafi, Shlit"a, in a book called חוקי נשים.  See the article inside, where it quotes a passage where the Ben Ish Hai supposedly considers uncovered hair to not arouse sexual thoughts in men, and that is what the author of the article attempts to prove.

Rav Mutzafi himself was recently asked about this and he gives his answer.  I'll quote you the Hebrew and give my translation:
שאלה - 80730
שלום בלוס אנג'לס יצא פסק ע"י רביי שמותר לאשה נשואה ללא כיסוי ראש ומסתמך מספר חוקי הנשים להרי"ח שכתב כן על נשות גרמניה והפסק עושה רעש ורבים נגררים אחריו, נא מכת"ר לעורר על זה בתודה מראש קהילות הספרדים לוס אנגלס וקנדה.תשובה
אוי לעיניים שכך רואות , ואוי לאזניים שכך שומעות, כי שני חטאים נוראים חטאו המתירים בזה, האחת להוציא דיבה ועלילה על קדוש ישראל רבנו הבן איש חי שכאילו התיר הדבר חלילה, והשנית לעקור דבר מהתורה, ולפרוץ את חומת הצניעות השומרת עלינו מכל רע, ולגרום שהשכינה חס ושלום תסתלק מישראל. אוי לדור שכך עלתה בימיו, והרי כיסוי ראש לאשה לדעת רבים מהפוסקים הוא מהתורה, וכדאיתא במסכת כתובות עב, א. וכן הוא במדרש רבה נשא ט . טז. שהוא מהתורה. וכן דעת המאירי כתובות שם, והרשב"ץ מ"ע קלז, נב. וערוך השלחן עה, ז. ועוד רבים מגדולי הפוסקים. ומי הוא אשר יהין להתיר איסור נורא של שער באשה ערוה, כנזכר בברכות כד, א. וכן נפסק בשלחן ערוך אורח חיים עה, ב. ועוד בשלחן ערוך אבן העזר כא,ב. אסר על האשה ללכת בחוץ גלויית ראש בסכינא חריפא. וכן לו בסימן קטו , ד. שההולכת אפילו במבוי או בחצר משותפת גלויית ראש נקראת עוברת על דת משה ויהודית, ועליו לגרשה מיד ללא כתובה . והאם לא די לנו בצרות והאסונות הנוראות המקיפים אותנו מכל עבר, ואויבינו מכל העולם מדמים להשמידינו, ועל הכל היצר הנורא אורב בכל חלק ופינה להחריב כרם בית ישראל, והדור הצעיר נחלש ביראת השם, והמסורת הנתונה לנו מדור דור הולכת ומתדלדלת, עד שקמים אנשים מקרבנו להרוס גדר הצניעות ??? ועל הטענה המופרכת שכאילו הבן איש חי התיר, מעולם לא היה כדבר הזה, אלא הוא דיבר לגבי קריאת שמע מול שיער של מי שרגילה להתנהג בפריצות ובעלה רגיל בכך, וחלילה להעליל על קדוש ישראל שהתיר את הדבר. והדברים ברורים ואינם צריכים הסבר לכל ישר דעת ונבון. היה לא תהיה, גורו לכם מפני התורה הקדושה, גורו לכם מפני החבלה בצניעות ובקדושת ישראל, אל תמרדו באבינו שבשמים, אל תמרדו בגדולי הדור, אל תמרדו בתורה הקדושה. והשם יתברך יגדור פרצותינו, וישכין שלום במחנה ישראל, ונשמור על חקי התורה ומצוותיה עד בא גואל לציון בב"א. החותם בדמע ובכאב נורא בן ציון מוצפי. היום כ"ב באייר , ל"ז למטמוני"ם התשע"א.
Question #80730
Hello.  In Los Angeles, a Pesak Halacha was issued by a rabbi that it is permissible for a married woman to be without a head-covering, and he based it on the book "Hukei Nashim" by Rav Yosef Hayim who wrote this about the women of Germany.  The Pesak Halacha is making noise and many are being pulled along after him.  Can the rav please enlighten us about this?  Thank you - from the head of the Sephardic communities of Los Angeles and Canada.

Answer
Woe to the eyes who have seen this and woe to the ears who have heard this - for those who permit this have sinned two terrible sins in this.  The first is to spread false rumors against the holy one of Israel  - our rabbi the Ben Ish Hai - as if he permitted the matter - G-d forbid.  The second [sin] is to uproot something from the Torah and to breach the wall of modesty which guards us from all evil and to cause the Shechina to be removed from Israel - G-d forbid.  Woe to the generation that this has arisen in its days.

Covering hair of a woman, according to many halachic decisors, is Biblical, as it says in Ketubot 72a.  And also in Midrash Rabba Nasso 9:16 - that it's Biblical.  And such is the opinion of the Me'iri in Ketubot loc. cit. and the Rashba"tz - positive commandments 137:52.  And the Aruch Hashulhan 75:7.  And many more of the great halachic decisors.  And who can dare permit a grave prohibition of women's hair, which is considered Erva, as is mentioned in Berachot 24a.  Similarly decided the Shulhan Aruch in Orah Hayim 75:2.  And also in the Shulhan Aruch in Even Ha'ezer 21:2, he forbids a woman to go outside without a head covering with a "sharp knife" [i.e. he's very strict about it].  He also says in 115:4 that a woman who goes even in an alleyway or a shared courtyard without a hair covering is called one who transgresses the religion of Moshe and Yehudit, and it is incumbent upon the husband to divorce her immediately without a Ketuba.

Is it not enough for us with the troubles and terrible tragedies that encircle us from all sides, while our enemies from the entire world imagine to destroy us, and above all, the terrible Yetzer Hara is lurking in every section and corner to destroy the vineyard of the house of Israel, and the young generation is weak in their fear of Heaven, and the tradition that was given to us continues to diminish, that men from among us arise to destroy the fence of tzeni'ut???

Now, regarding the false claim that supposedly the Ben Ish Hai permitted, there was never such a thing.  Rather, he was talking regarding [a man reciting] the Keriat Shema opposite one who normally accustoms herself to being immodest and her husband is used to it.  G-d forbid to accuse the holy one of Israel of permitting the matter.

These matters are clear and do not require explanation to all who is wise and knowledgeable.  This [heter] never existed or will exist.  Fear the holy Torah.  Fear causing damage to Tzeni'ut and the holiness of Israel.  Do not rebel against our Father in Heaven.  Do not rebel against the great leaders of our generation.  Do not rebel against our holy Torah.

Hashem Yitbarach should fence in our breaches and cause peace to dwell in the camp of Israel, and we should guard the laws of the Torah and its Mitzvot until the redeemer comes to Zion speedily in our days, Amen.

Signed with tears and terrible pain,

Ben Tzion Mutzafi

Today, 22 Iyyar, 37th day of the Omer, 5771

Monday, March 10, 2014

Лино́р Абарги́ль (ивр. לינור אברג'יל‎) — израильская модель, Мисс Израиль и Мисс Мира 1998 года.-Linor Abargil-the Miss World(an Israeli beauty pageant contestant who won the Miss World beauty pageant in 1998)-מתחזקת: לינור אברג'יל בכיסוי ראש-הדוגמנית לינור אברג'יל מתקרבת לדת כבר תקופה ארוכה. אחרי שכבר התרגלנו לראות אותה בלבוש צנוע, גילינו שעכשיו היא גם מסתובבת עם כיסוי ראש. מענייןלינור אברג´יל: ההתחזקות


Linor Abargil (Hebrew: לינור אברג'יל‎, sometimes spelled Linor Aberjil; ..)
is an Israeli beauty pageant contestant who won the Miss World beauty pageant in 1998


Лино́р Абарги́ль (ивр. לינור אברג'יל‎) — израильская модель, Мисс Израиль и Мисс Мира 1998 года.לינור אברג´יל: ההתחזקות
היא הייתה מלכת היופי של ישראל ומיס עולם, וזכתה לפרסום, לתהילה ולעושר. עכשיו היא חוזרת בתשובה, מתלבשת בצניעות ומתכננת את חתונתה, שתיערך בהפרדה. המסע לצמרת (האמיתית) של לינור אברג´יל
אפרת כהן / הידברות סופשבוע - מוסף שישבת
לפני הכל, מעט רקע: לינור אברגיל החלה את דרכה כדוגמנית כבר בגיל 16. לא הרבה לאחר מכן התמודדה בתחרות יופי בתוכניתו של דודו טופז, וזכתה במקום השני. ב-97 היא זכתה במקום השני בתחרות "תגלית השנה", ובהמשך החלה לדגמן עבור מותגים גדולים ומוכרים בעולם האופנה, דוגמת קסטרו, לי ואירוקה. כשנה לאחר מכן, כשאברגיל עודנה תלמידה מן המניין, בכיתה י"ב, זכתה בתואר "מלכת היופי של ישראל".  "זו הרגשה שונה לקום בבוקר אחרי התחרות כמלכת יופי, אבל אני מכירה את עצמי ובטוחה, שמיד אזכור שאני לינור מכיתה י"ב בנתניה. אני חושבת שלא אשתנה, ואם כן, אז רק לטובה", התבטאה אז, ערב הזכייה. כבר באותה שנה נבחרה לתואר "מיס עולם", והפכה לפנים מוכרות ומבוקשות מאי פעם בעולם הדוגמנות. לכאורה - הצלחה פנומנלית. אולם בראיונות מאוחרים יותר היא כבר סיפרה על תחושה של חוסר סיפוק, למרות הכל.

פרסומת
ב-2004 הרחיבה אברגיל את הקריירה שלה גם לתחום המשחק, לאחר שלמדה בבית הספר למשחק "בית צבי". התפקיד הראשון אליו לוהקה בתיאטרון היה בהצגה "ועידת פסגה". מאוחר יותר שיחקה בהצגות נוספות.

אך למרות ההצלחה, הפרסום, התהילה והעושר להם זכתה, משהו לא צפוי קרה מאז ללינור אברגיל. ואולי דווקא בגלל כל זה.
בשנתיים האחרונות הצטברו יותר ויותר שמועות על כך שהיא מתחילה להתקרב לעולם היהדות, ובמקביל בורחת מאור הזרקורים. בתחילה סיפרה באחד הראיונות שהיא מכינה חלות לכבוד שבת מדי יום שישי. עם הזמן נוספו שמועות עיקשות על כך שהיא החלה לשמור שבת, ולאחרונה נודע בצורה גלויה, תוך אישורה של לינור ("מתחזקים, ולא במכון כושר", סיפרה בראיון לערוץ 10), שבימים אלו ממש היא מתרחקת לחלוטין מאור הזרקורים ונמצאת בעיצומו של תהליך חזרה בתשובה. לינור, שהינה כיום סטודנטית לתואר ראשון למשפטים במכללת נתניה, צולמה לאותה כתבה כאשר היא נכנסת אל תוך המתחם בארשת גאה, כשהיא לבושה בבגדים צנועים, גם בחום המהביל, על אף שרוב חבריה לספסל הלימודים הינם חילוניים. היא משתתפת בקביעות בשיעורי תורה ב"התהוות המרכז" של יובל דיין (בעלה של שחקנית העבר נועה ירון דיין) ברח בן אביגדור בתל אביב. יש לציין שזו האחרונה אף היא עברה תהליך דומה אותו היא מגוללת בספר שהיה לרב מכר, "מקימי". אולי זו הסיבה לכך שמי שאחראי בעיקר לשינוי הינו הרב יובל דיין בעצמו, המדריך אותה בתהליך התשובה אותו היא עוברת.

אבל לינור לא נמצאת לבד בכל זה. החלק  אולי הכי יפה והכי אמיץ בסיפור הוא, שגם בן זוגה בשנתיים האחרונות, איתו גם התגוררה עד לא מזמן, אורון חלפון, החל להתחזק ביחד איתה, עד כדי כך שהם עברו לגור בשני בתים שונים, וזוכים לשמור איסור נגיעה. בקרוב צפויה להתקיים חתונתם של השניים. לכאורה מדובר בחתונה סטנדרטית לחלוטין - חתן, כלה, שמלה ואורחים. אלא שהפעם זה הולך לקרות באווירה של קדושה: לינור ובעלה לעתיד החליטו להתחתן בקדושה ובטהרה, תוך הקפדה מקסימלית על גדרי הצניעות בחתונה, כולל הפרדה בריקודים.
אז מה קרה לה, למי שהיתה מלכת העולם וטעמה טעמה של פסגה? אם הייתם שואלים את שלמה המלך, החכם באדם, הוא בוודאי היה מספר לכם ש"שקר החן והבל היופי, אישה יראת ה היא תתהלל".

-


הדוגמנית לינור אברג'יל מתקרבת לדת כבר תקופה ארוכה. אחרי שכבר התרגלנו לראות אותה בלבוש צנוע, גילינו שעכשיו היא גם מסתובבת עם כיסוי ראש. ...


Linor Abargil (Hebrewלינור אברג'יל‎, sometimes spelled Linor Aberjil; ..) is an Israeli beauty pageant contestant who won the Miss World beauty pageant in 1998
Лино́р Абарги́ль (ивр. לינור אברג'יל‎) — израильская модель, Мисс Израиль и Мисс Мира 1998 года.

: יפעת הללי | mako | פורסם 20/03/11 07:00
מיס עולם בדימוס, השחקנית והדוגמנית לינור אברג'יל, החלה כבר לפני שנים להתקרב לדת יחד עם בעלה (כשעוד היה בן זוג שלה), אורון חלפון. השיא היה בערב חתונתם לפני למעלה מחצי שנה, כשהשניים התחתנו בחתונה דתית, עם הפרדה בין נשים לגברים ובילו את השבועות שלפני החתונה בבתים נפרדים.
אברג'יל, שדיגמנה בעבר לא מעט הלבשה תחתונה ושיחקה בהצגה בתפקיד פרובוקטיבי, התרחקה מאור הזרקורים ומתמקדת בימים אלו בלימודי תואר ראשון במשפטים. לצד הלימודים, היא גם מתחזקת בדת, ואם עד עכשיו ראינו אותה בבגדים צנועים בלבד, הפעם גילינו שאברג'יל הוסיפה גם כיסוי ראש.
הנה היא לפניכם בעוד יום שגרתי, של סידורים ולימודים כשהיא נוהגת בסטייל בג'יפ המרצדס המפנק שמחכה לה מתחת לבית.
Лино́р Абарги́ль (ивр. לינור אברג'יל‎; 17 февраля 1980, Нетания, Израиль) — израильская модель, Мисс Израиль и Мисс Мира 1998 года.
Незадолго до конкурса «Мисс Мира» подверглась изнасилованию. Насильник, итальянский турагент Ури Шломо, гражданин Израиля, во время визита в Израиль был арестован и осуждён на 16 лет заключения[1].
В 2006 году вышла замуж за литовского баскетболиста Шарунаса Ясикявичюса[2], что вызвало протесты в стране[3]. Было опубликовано обращение Баруха Марзеля, политического деятеля-националиста:
Мне больно слышать, что ты собираешься замуж за баскетболиста Шарунаса Ясикявичуса, игравшего в Израиле. Я не имею ничего против Шарунаса, не исключено, что он — прекрасный человек, но до тех пор, пока он не прошёл гиюр, тебе нельзя идти на такой шаг, который станет разрывом с еврейским народом и твоей семьей.
Дорогая Линор! Подумай о своих дедушке и бабушке. Подумай о еврейских традициях, о Торе и о том, что самой большой опасностью для еврейского народа является ассимиляция. Как человек, в течение десятков лет сталкивающийся c проблемами евреек, вышедших замуж за гоев, предлагаю тебе подумать, выяснить и посоветоваться.
— [4]
Спустя полтора года Линор развелась и вернулась в Израиль[3].

the last war:

Chanukah?What did Maccabim fight for?What are we fighting for in -the last war: EMET vs. SHEKER / TRUTH vs. QUASI-TRUTH ie FALSEness-can 6*6=11.999999999999999999999999999999999999999999999?
just like there can be no 6*6=almost 12, the same,there is no almost TRUTH. The Truth does NOT require any MASQUES....AND THIS IS WHAT WE SEE RIGHT NOW...THE TIME BEFORE THE COMING OF MASHIACH...BEFORE THE WORLD'S "END" AS WE KNOW IT. Hashem is showing us the real faces of the people...and it's not enough to have a "good" person COVER-UP or to wear a "religious" COVER-UP...for those that do...And's it's not enough to do CHESED/ KINDNESS. EMET & CHESED must go together!